ANBI gemeente ANBI gemeente

Algemene gegevens Protestantse Gemeente Gapinge behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Gapinge
RSIN/Fiscaal nummer: 002593981
Website adres: http://www.pggapinge.nl
E-mail:
Adres: Dorpsstraat 25
Postcode: 4352 AB
Plaats: Gapinge
 
De Protestantse gemeente te Gapinge is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
  
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Gapinge.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad acht leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt zes leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

De activiteiten van onze gemeente zijn verdeeld over een aantal werkvelden.

Op zondagmorgen en op zondagmiddag worden kerkdiensten georganiseerd in de beide kerkgebouwen en in zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh. De gemeente komt samen om te zingen en te bidden en uit de bijbel te lezen. Soms heeft een dienst een bijzonder karakter, bijv. de diensten in samenwerking met het Bachkoor uit Middelburg en de diensten voor mensen met een verstandelijke beperking. Het rooster van diensten staat in het kerkblad en op de site (zie activiteiten)

Bezoekwerk: de predikant, leden van de kerkenraad en bezoekmedewerkers bezoeken ouderen, zieken, stervenden en mensen die om welke reden dan ook graag meeleven van de kerk wensen. Meeleven en gebed voor elkaar zijn de hoofdpijlers van het bezoekwerk.

Educatieve en gezellige ontmoetingen worden georganiseerd door de werkgroep Kerkextra. Hun jaaroverzicht is elders op de site gepubliceerd (zie activiteiten).

De diaconie zamelt geld in voor diaconale doeleinden. Via kerkinaktie, het landelijke diaconale werk van de Protestantse kerk, worden projecten wereldwijd gesteund. Zeeuwse projecten krijgen apart aandacht in het financiële beleid van de diaconie. Daarnaast is de diaconie eindverantwoordelijke voor gezellige maaltijden en koffiemorgens voor alleenstaande ouderen. 

De kerkrentmeesters zorgen voor onderhoud van gebouwen en de financiën van de kerk. 

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 Jaarrekening kerk Gapinge

     
  Begroting 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
 Opbrengsten uit bezittingen  7.500  8.410  11.049
 Bijdragen gemeenteleden  24.100  25.787  26.374
 Subsidies en overige bijdragen van derden  2.562  2.562  2.562
 TOTAAL BATEN  34.162  36.759  39.985
       
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werk)  18.500  13.459  23.884
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  2.600  2.447  2.252
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  1.200  1.053  1.227
 Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving)  9.962  28.315  10.442
 Salarissen (koster, organist e.d.)  800  933  805
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  1.100  756  1.494
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  0  0  0
 TOTALE LASTEN    46.963  40.104
       
 RESULTAAT (BATEN - LASTEN)  2.200 -  10.204 -  119 -
       Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
 

terug